Projektid

Erasmus+


Erasmus+ on võimalus inimestele ja organisatsioonidele kogu maailmas.


Erasmus+ on võimalus inimestele ja organisatsioonidele kogu maailmas.

Go For Literacy to Enlighten Your Future

2017-2019

Projekti eesmärgiks on parandada ja arendada õpilaste kirjaoskust. Silmas peetakse õpilaste lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja kõnelemisoskust. Soovitakse arendada analüüsi-, suhtlemis- ja koostööoskust. Tulemusena paranevad õppimisoskus ja inglise keel. Sihtrühmaks on 14-19-aastased õpilased ja neid õpetavad õpetajad. Meie koolis on haaratud põhikooli III astme õpilased ja õpetajad.

Eesmärgiks on ka analüüsida ja võrrelda partnerkoolide õpetamise metoodikaid ja õppida parimatest praktikatest.

Kõik partnerkoolid koostavad tunnikavasid, juhendmaterjale lugemise, kirjutamise, kuulamise ja rääkimisülesannete õpetamiseks.

Projektis osalevad koolid:

Institut Marina (La Llagosta, Hispaania) – koordinaatorkool
Necmi Asfuroglu Anadolu Lisesi (Hatay, Türgi) – partnerkool
Paikuse Põhikool (Paikuse, Eesti) – partnerkool
Berufskolleg Borken College (Borken, Saksamaa) – partnerkool
College Sainte-Anne (Le Bouscat, Prantsusmaa) – partnerkool
Projekti koduleht: http://literacyourfuture.pbworks.com/w/page/119646432/WELCOME

Projekti esimene kohtumine (TPM) Barcelonas

Esimene projektikoosolek toimus 29. ja 30. novembril 2017 Barcelona eeslinna La Llagosta koolis Institut Marina, mis on ka projekti koordinaatorkool.

Koosolekul lepiti kokku IT keskkondades, mida hakatakse kasutama projekti tegevuste kajastamiseks (WIKI, GoogleDrive, eTwinning, WhatsApp). Iga kool hakkab pidama blogi projekti käigu kohta. Jagati ülesandeid seoses projekti kohta info levitamisega. Meie ülesandeks on kujundada projekti plakat (poster).

Juba enne kohtumist, sissejuhatusena projekti, tähistati sel õppeaastal kirjaoskuse päeva (8. sept) ja oktoobris Erasmuse päeva. Kodutööna viisid kõik partnerkoolid läbi küsitluse õpilaste ja õpetajate hulgas. Õpilaste küsitluses uuriti õpilaste lugemisharjumusi, õpioskusi ja ootusi väljendusoskuse arendamiseks. Õpetajate küsitlus käsitles erinevate metoodikate ja strateegiate kasutamist tunnis. Kohtumiseks tegid koolid küsitlustest SWOT analüüsid ja esitasid need partneritele. Järgnes arutelu esitluste põhjal.

Vaadati koos üle projekti tegevuste kalender. Kevadel (apr/mai) viivad kõik partnerkoolid läbi nn raamatupäeva. Jaanuaris ja veebruaris keskendutakse lugemise strateegiatele oma koolis. Tulemusi esitatakse järgmisel kohtumisel Saksamaal märtsikuus.

Otsustati korraldada projekti logo konkurss. Iga kool esitab oma logod WIKI keskkonnas. Konkursi juhendi koostab Saksamaa kool ja hääletamine toimub 11. ja 12. jaanuaril 2018. Iga osaleja saab osavõtu kohta koolist tunnistuse ja võitja tunnistuse valmistab ette Saksamaa kool.

Koolidevaheliseks suhtlusvahendiks nii õpilastele kui õpetajatele on eTwinning, Twinspace.

Kooskõlastati järgmiste kohtumiste kohad ja ajad:

Saksamaa 18.-24. märts 2018 (4 õpetajat)

Prantsusmaa 28. mai – 3. juuni 2018 (4 õpilast, 2 õpetajat)

Kohtumisel osalesid õp Kersti Rohtmets ja õp Ingrid Lilles

Image-1

 

 

ii

Paikuse põhikooli õpetajate kevadvaheag Saksamaal

19.- 23. märtsini 2018 viibisid kuus Paikuse kooli õpetajat Erasmus+ projekti Go For Literacy to Enlighten Your Future kohtumisel Borkenis, Saksamaal. Meie gruppi kuulusid õp Kersti Rohtmets, Ingrid Lilles, Jana Suve, Angela Männik, Külli Jürisoo ja raamatukogu juhataja Gerli Lehemets. Vastuvõtjaks oli Berufskolleg Borken College. Tutvuti kutsekooli projektigrupi õpilaste ja kooliga. Meid tervitas kooli juhtkond ning toimus vastuvõtt linnapea juures.

Viie sealviibitud päeva jooksul toimus palju erinevaid tegevusi. Kuna jaanuaris ja veebruaris tegelesid partnerkoolide õpetajad oma koolides lugemisstrateegiatega, siis Borkenis oli aeg tuvustada läbiviidud tegevusi, kirjanduse ja keeleõppetundide korraldust. Hea oli tõdeda, et töös oli palju sarnast. Elevust tekitas lugemiskoerte kasutamine algklasside õpilaste lugemisoskuse arendamiseks meie koolis. Kohtumise lõpuks valmis partnerkoolide ühine käsiraamat tutvustamaks kõikide maade häid kogemusi lugemisoskuse arendamiseks. Kõik esitlused on samuti üleslaaditud WIKI keskkonda. Projekti kohaselt tegeletakse edasi kuulamis- ja kõnelemisoskuse arendamise strateegiatega.

Lisaks koosolekutele osaleti töötoas, milles tutvuti kuue erineva funktsionaalse lugemise strateegiaga, uurides osalevate maade stereotüüpe (läbi huumoriprisma). Töötoas tuli joonistada poster prantslastest, kirjutada lühijutuke hispaanlaste kohta, teha Kahoot türklastest, mida teha/ mitte teha Eestis ning koostada “placemat” sakslastest. Toimus ka teine töötuba, milles tutvuti trükkimise põhimõtetega ja prooviti ise kätt plakati tegemisel.

Aega jäi ka Kölni külastamiseks ning ekskursioonideks Ruhr muuseumis ja Villa Hügelis.

Järgmine kohtumine toimub mais Prantsusmaal.

 

newry saksamaa 384

Projektikohtumine Lõuna-Prantsusmaal

Uue kooliaasta alguses, enne uusi projektikohtumisi, on just sobiv meenutada põnevat nädalat, mille veetsid neli õpetajat ning neli 8.b klassi õpilast Bordaux linnas Lõuna-Prantsusmaal. Kohtumise organiseeris projekti Go For Literacy Prantsusmaa partnerkool  College Sainte-Anne (Le Bouscatis) 28. maist 2. juunini. Eestit esindasid õpetajad Kersti Rohtmets, Ingrid Lilles, Jana Suve ning Paikuse raamatukogu juhataja Gerli Lehemets. Õpilastest osalesid reisil Karina Kimmel, Karit Resik, Robin Paulberg ja Raimond Uibo.

Prantsusmaal veedetud nädal oli töine ja täis erinevaid üritusi ning ettevõtmisi andes uusi kogemusi, samas oli see ka põnev ning silmaringi avardav. Tutvumine sealse koolielu korraldusega oli õpetlik ja hariv. Üllatav oli sealsete õpilaste koolivorm, milleks oli tumesinine kittel. Koolipäeva jagas kaheks üle tunni kestev vahetund, mil õpilased said soovi korral osaleda töötubades või sportida. Koolil oli pisike öko-aed, kus oli ka kaks kana ja kukk. Koostöös tegutsemisest oli meeldejäävam päev, kus õpetajad ja õpilased olid jagatud rühmadeks ja nendel rühmadel tuli täita erinevaid ülesandeid – näiteks teha intervjuu kooli töötajatega, mängida koos sõnavara arendavaid mänge, koostada esitus antud teemal, kirjutada kokkuvõte vaadatud filmilõigu kohta.

Järgnevalt mõned mõtted õpilastelt.

  • Õppisin end paremini inglise keeles väljendama. Mulle meeldis kõige rohkem ranna külastus ning ühised mängud. Reisi jooksul üllatas, kui sõbralikud olid pered ja kui hästi nad meid vastu võtsid.
  • Kindlasti sain hea inglise keele kogemuse, sest varasemalt pole pidanud nii palju inglise keelt kasutama. Sain tuttavaks uute toredate inimestega. Õppisin tundma ka teist kultuuri, mis erineb meie kultuurist üsna palju. Mulle meeldis linnaekskursioon, mis toimus fotojahina, nägin linna ja jäin rahule. Veel meeldis mulle meisterdamine, mida me tegime rühmades, nii sai samal ajal meisterdada ja teistega suhelda.
  • Projektikohtumisele minnes ootasin sooja vastuvõttu, sõbralikke projektikaaslasi ja mõnusat ajaveetmist. Võin öelda, et kõik minu ootused said täidetud. Pere, kelle juures elasin oli väga sõbralik ja hooliv. Projektikohtumisel nägime, kuidas õpivad prantsuse õpilased, milline on nende kultuur ja saime ka suhelda paljudest eri riikidest pärit noortega. Organiseeritud tegevustest meeldisid mulle kõige rohkem väljasõidud, eriti just koos pikkade bussisõitudega, sest minu arvates oli just see aeg, mil me kõige rohkem omavahel suhtlesime. Näiteks, kuulasime muusikat ja laulsime kõik koos kaasa, tegime pilte, jagasime muljeid ning vahetasime sotsiaalmeedia kontakte. Mind üllatas meeldivalt see, et kõik inimesed olid väga sõbralikud ja avatud. Kuid mis mind veel üllatas oli see et, Prantsusmaal räägitakse tegelikult väga vähe inglise keelt.  Jäin reisiga väga rahule ja sain juurde palju uusi teadmisi ja muidugi ka suurel hulgal uusi sõpru. Jään soojalt ootama uut projektikohtumist.

Uut projektikohtumist ei ole vaja kaua oodata, sest projekti Go For Literacy partnerkoolide õpetajad on oodatud Paikuse kooli juba septembrikuus.

Projektis osalevad koolid Prantsusmaalt, Hispaaniast, Türgist, Saksamaalt ja Eestist.

 

Go For Literacy Eestis

24.- 28. septembrini võõrustas Paikuse kool projekti Go for Literacy to Englighten your Future partnerkoolide õpetajaid. Külla olid tulnud 17 õpetajat neljalt maalt – Hispaaniast, Saksamaalt, Türgist ja Prantsusmaalt. Tublide õpilastest giidide juhtimisel tegid külalised ringkäigu koolis ning tutvusid kooli töökorraldusega. Projekti koordinaatori juhtimisel toimusid koosolekud, et analüüsida tehtut ning teha plaane uuteks tegevusteks õpilastega.

Kuna selleks kohtumiseks olid õpetajad katsetanud kirjutamisstrateegiaid, siis siin oli huvitav erinevate maade õpetajate tegevustega tutvuda ning kogemusi vahetada. Lisaks pandi koostööpartnerid ka ise tegutsema erinevates töötubades – prooviti jõudu tekstisõnumite „tõlkimisega“, „chattimisega“, ühendati kinesteetika ja kirjutamine. Üheks põnevamaks teemaks õpetajatele oli kindlasti tutvumine ümberpööratud klassiruumi teooriaga. Nalja ja naeru oli palju, kui filmiti klippe oma maa viisakusväljendite tutvustamiseks. Valmis tänuväärne materjal tundides kasutamiseks. Lisaks meie kooliga tutvumisele külastati Pärnumaa Kutsehariduskeskust.

Nädal Eestis ei sisaldanud mitte ainult viibimist kooliruumides ja pingelist tööd, vaid ka meie kultuuri tutvustamist. Ei puudunud vastuvõtt Linnavalitsuses ning ekskursioon Pärnu linnas tutvumaks meie vaatamisväärsustega. Reedene päev möödus Tallinnas, kus jalutasime Kadriorus ja tutvusime Kadrioru lossiga, käisime lauluväljakul ning vanalinnas. Meie plaanidesse tegi korrektuure kolmapäeval Eestit tabanud torm, mille tõttu jäi ära reis Kihnu. Selle asemel said partnerid käia Türi Ringhäälingumuuseumis ja salvestada uudisklippe, samuti külastada Paide Ajakeskusest Wittenstein ning tutvuda põhjalikumalt meie ajalooga.

Järgmine Go for Literacy kohtumine toimub märtsis taas Eestis, siis sõidavad külla õpetajad koos õpilastega.

Aitäh kõigile, kes kohtumise korraldamisele kaasa aitasid!

õp Ingrid Lilles

Projektile tõmmati joon alla Türgis

Erasmus+ projekti Go For Literacy to Enlighten Your Future viimane kohtumine toimus maikuu alguses Hatays, Türgis. Võõrustajaks oli Necmi Asfuroglu Anadoulu Lisesi kool.

Kohtumisest võtsid osa partnerid Hispaaniast, Prantsusmaalt ja Eestist. Kahjuks ei osalenud seekordsel kohtumisel sõbrad Saksamaalt. Põhjuseks pingeline olukord kahe maa vahel.

Nii nagu viimasele kohtumisele kohane, käidi koosolekutel läbi kaheaastane teekond, kuhu mahtus arvukalt tegevusi ja kohtumisi nii õpilaste kui õpetajatega. Projekt oli tõesti tegevusterohke. Kuna tegemist on õpilaste kirjaoskuse parandamisega, siis mahtusid sinna kirjandusteosed, juttude koostamine ja kirjutamine, erinevate metoodikate jagamine ja võrdlemine. Koostati neli erinevate osaoskuste käsiraamatut. Viidi läbi mitmeid küsitlusi ja võrreldi neid omavahel. Kõik projekti tegevused ja tulemused on kättesaadavad eTwinningus ja projekti kodulehel wiki keskkonnas http://literacyourfuture.pbworks.com/w/page/119646432/WELCOME

Kõik partnerid leidsid, et projekti eesmärk täideti ja projekti tulemustega võib rahule jääda. Paljud omandatud kogemused on rakendunud partnerkoolide igapäevasesse õppeprotsessi.

Peale Türgi kooliga tutvumist said osalised ülevaate ka Türgi haridussüsteemist, kohtuti linnapea ja haridusjuhiga. Külastati paljusid ajaloolisi ja kultuuriliselt olulisi paiku ning maitsti Türgi vürtsikaid toite. Meeleolukaks kujunes viimane õhtu – koolipidu, mis oli seotud viimase klassi lõpukellaga.

Kohtumisel osalesid õpetajad Ingrid Lilles ja Kersti Rohtmets.

Lahkudes sooviti koostööd jätkata ja loodeti, et sõprussidemed kestavad. Nüüd seisab kõigil ees lõpparuande koostamine ja kirjutamine.

õp Kersti Rohtmets

projekti koordinaator