Õppetöö

ÕPPENÕUKOGU


Õppenõukogud 2020/21

ÕN nr 1 09.09.2020

Päevakord:

1. Kooli üldtööplaani kinnitamine

2. Arvamuse andmine Paikuse Kooli arenguvestluse korra muudatustele

3. ÕN esindajate valimine kooli hoolekogusse

Otsus:

1) Kinnitada 2020/21 õppeaasta üldtööplaan,

2) Valiti Paikuse Kooli hoolekogusse ÕN esindajad (üldhariduse õpetaja, huvihariduse õpetaja ning HEV laste õpetaja)

Õppenõukogud 2019/20

ÕN  30.08.2019 

Päevakord: Õppetöö kokkuvõte, õppeaasta sisehindamise kokkuvõte, kokkuvõte rahulolu küsitluse kohta, arvamuse andmine kooli põhimääruse muudatuse kohta, õppenõukogu sekretäri valimine

Otsus:

1) Valiti õppenõukogu sekretär,

2) Otsustati jätta klassikursust kordama 4 õpilast,

3) Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine,

4) Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine,

5) Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.

ÕN    nr 1  12.09.2019 

Paikuse Põhikooli üldtööplaani kinnitamine, õppeaasta eesmärkide kinnitamine

Otsus: Kinnitada kooli üldtööplaan ja õppeaasta eesmärgid.

ÕN    nr 2  11.12.2019

Päevakord: I trimestri õppetöö tulemused

ÕN    nr 3  12.02.2019

Päevakord: Uue kooli kodukorra kohta arvamuse avaldamine

Otsus: Kinnitada kooli kodukord

ÕN    nr 4  26.03.2020

Päevakord: 1) II trimestri õppetöö tulemused,2) arvamuse andmine Paikuse Kooli põhimäärusele, 3) ülevaade kaugõppe korraldamisest, edaspidine planeerimine

ÕN    nr 5  14.05.2020

Päevakord: 1) põhikooli lõpetamine, 2) loovtööde kaitsmine 8. klassides, 3) õppetöö korraldus peale 15. maid

Otsus: Seoses eriolukorraga rakendada järgmisi meetmeid:
1. 9. klassid lõpetavad põhikooli ning 2.- 8. klassid lõpetavad õppeaasta numbriliste
aastahinnetega (kooskõlas kooli õppekavaga);
2. Lükata 8. klasside õpilaste 2019/20 õppeaasta loovtööde kaitsmine edasi 2020/21
õppeaasta I trimestrisse;
3. Lubada 9. a klassi õpilasel lõpetada põhikool ilma loovtööd kaitsmata;
4. Jätta ära 2019/20 õppeaastal 7. klasside üleminekueksam

ÕN    nr 6  09.06.2020 

Päevakord: III trimestri ja õppeaasta õppetöö tulemused, põhikooli lõpetamine

Otsus: 1. Viia õppenõukogu otsusega  õpilased  üle järgmisesse klassi.

2. Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta mitterahuldavate tulemustega aastahinnetes õpilased (mitterahuldavate tulemustega õpilaste nimekiri + õppeained, (Lisa nr 2) täiendavale õppetööle

direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 8. juunist 2020.  

3. Jätta õpilane klassikursust kordama.

4. Tunnustada õppenõukogu otsusega 10 õpilast kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

5. Tunnustada õppenõukogu otsusega õpilasi kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ ja „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ . 

6. Tunnustada õppenõukogu otsusega õpilasi kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“.  

7. Tunnustada kahte õpilast tiitliga "PAIKUSE PARIM"

8. Anda välja TAISTO preemia neljale õpilasele.

ÕN nr 7 15.06.2020

Päevakord: Põhikooli lõpetamine ja põhikooli lõputunnistuse väljaandmine 

Otsus: Lugeda põhikool lõpetatuks  ja anda välja põhikooli lõputunnistus  järgmistele  õpilastele: ( 2 õpilast)

ÕN nr 8  27.07.2020

Päevakord:

1. 3 aasta sisehindamise kokkuvõtte tutvustamine

2. 2019/20 õppeaasta õppetöö kokkuvõtte tutvustamine

3. Täiendava õppetöö tulemused, õpilaste liikumine

4. Kriisiplaani arutelu

5. Ülevaade kooli hoolekogu koosolekust - arutelust, otsustest

6. Projektides osalemisest

7. Jooksvad küsimused

Otsused:

1. Hinnata Paikuse Põhikooli 2019/2020 aasta õppe- ja kasvatustegevus väga heaks. 

 2. Kinnitada Paikuse Põhikooli õppeaasta 2020/2021 eesmärgid: 

Õppetegevuse kaasajastamine:

Õppekava muudatuste rakendamine, erinevate õppevormide kasutamine; 

Erivajadustega õpilaste toetamine. 

Koolirahu saavutamine: kiusamise märkamise, sekkumine, ennetamine läbi erinevate tunni- ja kooliväliste tegevuste. 

Aktiviseerida koostööd erinevate huvigruppidega. 

Õpilastele erinevate vahetunnitegevuste pakkumine (õuevahetunnid, sisetegevused)

3. Viia õppenõukogu otsusega õpilased üle järgmisesse klassi.

 

 

 

Õppenõukogud 2020/21

ÕN nr 1 09.09.2020

Päevakord:

1. Kooli üldtööplaani kinnitamine

2. Arvamuse andmine Paikuse Kooli arenguvestluse korra muudatustele

3. ÕN esindajate valimine kooli hoolekogusse

Otsus:

1) Kinnitada 2020/21 õppeaasta üldtööplaan,

2) Valiti Paikuse Kooli hoolekogusse ÕN esindajad (üldhariduse õpetaja, huvihariduse õpetaja ning HEV laste õpetaja)

Õppenõukogud 2019/20

ÕN  30.08.2019 

Päevakord: Õppetöö kokkuvõte, õppeaasta sisehindamise kokkuvõte, kokkuvõte rahulolu küsitluse kohta, arvamuse andmine kooli põhimääruse muudatuse kohta, õppenõukogu sekretäri valimine

Otsus:

1) Valiti õppenõukogu sekretär,

2) Otsustati jätta klassikursust kordama 4 õpilast,

3) Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine,

4) Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine,

5) Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.

ÕN    nr 1  12.09.2019 

Paikuse Põhikooli üldtööplaani kinnitamine, õppeaasta eesmärkide kinnitamine

Otsus: Kinnitada kooli üldtööplaan ja õppeaasta eesmärgid.

ÕN    nr 2  11.12.2019

Päevakord: I trimestri õppetöö tulemused

ÕN    nr 3  12.02.2019

Päevakord: Uue kooli kodukorra kohta arvamuse avaldamine

Otsus: Kinnitada kooli kodukord

ÕN    nr 4  26.03.2020

Päevakord: 1) II trimestri õppetöö tulemused,2) arvamuse andmine Paikuse Kooli põhimäärusele, 3) ülevaade kaugõppe korraldamisest, edaspidine planeerimine

ÕN    nr 5  14.05.2020

Päevakord: 1) põhikooli lõpetamine, 2) loovtööde kaitsmine 8. klassides, 3) õppetöö korraldus peale 15. maid

Otsus: Seoses eriolukorraga rakendada järgmisi meetmeid:
1. 9. klassid lõpetavad põhikooli ning 2.- 8. klassid lõpetavad õppeaasta numbriliste
aastahinnetega (kooskõlas kooli õppekavaga);
2. Lükata 8. klasside õpilaste 2019/20 õppeaasta loovtööde kaitsmine edasi 2020/21
õppeaasta I trimestrisse;
3. Lubada 9. a klassi õpilasel lõpetada põhikool ilma loovtööd kaitsmata;
4. Jätta ära 2019/20 õppeaastal 7. klasside üleminekueksam

ÕN    nr 6  09.06.2020 

Päevakord: III trimestri ja õppeaasta õppetöö tulemused, põhikooli lõpetamine

Otsus: 1. Viia õppenõukogu otsusega  õpilased  üle järgmisesse klassi.

2. Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta mitterahuldavate tulemustega aastahinnetes õpilased (mitterahuldavate tulemustega õpilaste nimekiri + õppeained, (Lisa nr 2) täiendavale õppetööle

direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 8. juunist 2020.  

3. Jätta õpilane klassikursust kordama.

4. Tunnustada õppenõukogu otsusega 10 õpilast kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

5. Tunnustada õppenõukogu otsusega õpilasi kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ ja „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ . 

6. Tunnustada õppenõukogu otsusega õpilasi kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“.  

7. Tunnustada kahte õpilast tiitliga "PAIKUSE PARIM"

8. Anda välja TAISTO preemia neljale õpilasele.

ÕN nr 7 15.06.2020

Päevakord: Põhikooli lõpetamine ja põhikooli lõputunnistuse väljaandmine 

Otsus: Lugeda põhikool lõpetatuks  ja anda välja põhikooli lõputunnistus  järgmistele  õpilastele: ( 2 õpilast)

ÕN nr 8  27.07.2020

Päevakord:

1. 3 aasta sisehindamise kokkuvõtte tutvustamine

2. 2019/20 õppeaasta õppetöö kokkuvõtte tutvustamine

3. Täiendava õppetöö tulemused, õpilaste liikumine

4. Kriisiplaani arutelu

5. Ülevaade kooli hoolekogu koosolekust - arutelust, otsustest

6. Projektides osalemisest

7. Jooksvad küsimused

Otsused:

1. Hinnata Paikuse Põhikooli 2019/2020 aasta õppe- ja kasvatustegevus väga heaks. 

 2. Kinnitada Paikuse Põhikooli õppeaasta 2020/2021 eesmärgid: 

Õppetegevuse kaasajastamine:

Õppekava muudatuste rakendamine, erinevate õppevormide kasutamine; 

Erivajadustega õpilaste toetamine. 

Koolirahu saavutamine: kiusamise märkamise, sekkumine, ennetamine läbi erinevate tunni- ja kooliväliste tegevuste. 

Aktiviseerida koostööd erinevate huvigruppidega. 

Õpilastele erinevate vahetunnitegevuste pakkumine (õuevahetunnid, sisetegevused)

3. Viia õppenõukogu otsusega õpilased üle järgmisesse klassi.