Meie kool

KOOLIPERE HEA TAVA


 "Hea tava” Paikuse kooli õpilasele  

 • Järgin Eesti Vabariigi seadusi. 
 • Tõusen püsti, kui täiskasvanu mind kõnetab.  
 • Pöördun alates 4. klassist õpetaja poole „teie“ vormis.   
 • Kannan ülekoolilistel pidulikel üritustel (õppeaasta alustamine ja lõpetamine, kooli lõpuaktus, Eesti Vabariigi aastapäeva aktus, jõulukontsert jne) pidulikku riietust.  
 • Pean kinni kokkulepetest.  
 • Jõuan kooli õigeaegselt, kaasas vajalikud õppevahendid. 
 • Tervitan õpetajaid, koolitöötajaid, klassikaaslasi ja külalisi. 
 • Riietun koolikeskkonda sobivalt, kannan vahetusjalatseid. 
 • Osalen õppetöös vastavalt tunniplaanile ja õppekorraldusele. 
 • Lähen oma klassiruumi juurde kohe pärast esimest kellahelinat. 
 • Olen tunnis tähelepanelik ja töötan kaasa, ei sega teisi. 
 • Hoian korras oma õppevahendid. Kasutan heaperemehelikult kooli vara. 
 • Hoian puhtust kooli ruumides ning territooriumil. 
 • Suhtun heatahtlikult ja sõbralikult teistesse inimestesse. Kui märkan koolivägivalda, teavitan sellest mõnda täiskasvanut.      
 • Koolis käitun viisakalt: liigun rahulikult, ei räägi valju häälega, ei kasuta ebasobivaid sõnu ja väljendeid. 
 • Sööklas täidan lauakombeid, vestlemisel valin vaikse hääletooni. 
 • Tean, et põhjuseta puudumiste korral alandatakse käitumishinnet. 
 • Hoian enda ja teiste tervist sh ei suitseta, ei tarbi alkoholi, narkootikume ega teisi mõnuaineid. 
 • Olen teadlik, et vajadusel saan murede ja küsimustega pöörduda klassijuhataja, aineõpetaja, sotsiaalnõustaja, psühholoogi või juhtkonna poole. 
 • Olen teadlik, et õpetajal on õigus paluda tunnitööd segavad esemed ja tehnilised vahendid koolikotti panna või enda kätte hoiule võtta. 
 • Info hankimiseks ja edastamiseks kasutan eKooli ja/või õpilaspäevikut ja kooli kodulehte. 
 • Ma ei lahku luba küsimata koolist enne koolipäeva lõppu. 
 • Olen oma koolile lojaalne, esindan väärikalt oma kooli, ei kahjusta avalikus ruumis (internet, meedia jms) kooli mainet.  

“Hea tava” Paikuse kooli töötajale 

 • Suhtun kõigisse õpilastesse võrdselt ja õiglaselt. 

 • Olen teadlik oma kohustustest ja täidan neid vastutustundlikult. Austan kollektiivis suuliselt ja kirjalikult kokkulepitud reegleid.  

 • Säilitan erinevates olukordades rahu ja käitun väärikalt.  

 • Olen igapäevatöös  innustav,  empaatiline,  abivalmis  ja  eeskujuks  teistele.  

 • Esindan ennast ja oma kooli väärikalt, ei kahjusta avalikus ruumis (internet, meedia jms) kooli mainet.  

 • Olen ametialases tegevuses konfidentsiaalne õpilaste ja kolleegide kohta saadud info osas, v.a juhul, kui info avaldamine on ameti seisukohast kohustuslik või seda nõuab seadus.  

 • Kasutan tööaega efektiivselt ja hoidun eraasjade ajamisest töö ajal.  

 • Olen koostöövalmis ja osalen meeskonnatöös.  

 • Julgen oma ideid välja öelda, neid teistega läbi arutada ning tehtu eest vastutada. 

 • Suhtlen võimalusel kolleegidega otse.  

 • Kuulan ära ja arvestan võimalusel kolleegide ideedega.  

 • Märkan, toetan ja tunnustan oma kolleege.  

 • Jätan enda järel klassiruumid korda, tagastan laenatud asjad.  

 • Õpilaste lubamisel klassiruumist välja õppeülesandeid täitma, tagan korra, et mitte segada kolleegide tööd.  

 • Osalen võimalusel kooli ühisüritustel.  

 "Hea tava” Paikuse kooli õpilasele  

 • Järgin Eesti Vabariigi seadusi. 
 • Tõusen püsti, kui täiskasvanu mind kõnetab.  
 • Pöördun alates 4. klassist õpetaja poole „teie“ vormis.   
 • Kannan ülekoolilistel pidulikel üritustel (õppeaasta alustamine ja lõpetamine, kooli lõpuaktus, Eesti Vabariigi aastapäeva aktus, jõulukontsert jne) pidulikku riietust.  
 • Pean kinni kokkulepetest.  
 • Jõuan kooli õigeaegselt, kaasas vajalikud õppevahendid. 
 • Tervitan õpetajaid, koolitöötajaid, klassikaaslasi ja külalisi. 
 • Riietun koolikeskkonda sobivalt, kannan vahetusjalatseid. 
 • Osalen õppetöös vastavalt tunniplaanile ja õppekorraldusele. 
 • Lähen oma klassiruumi juurde kohe pärast esimest kellahelinat. 
 • Olen tunnis tähelepanelik ja töötan kaasa, ei sega teisi. 
 • Hoian korras oma õppevahendid. Kasutan heaperemehelikult kooli vara. 
 • Hoian puhtust kooli ruumides ning territooriumil. 
 • Suhtun heatahtlikult ja sõbralikult teistesse inimestesse. Kui märkan koolivägivalda, teavitan sellest mõnda täiskasvanut.      
 • Koolis käitun viisakalt: liigun rahulikult, ei räägi valju häälega, ei kasuta ebasobivaid sõnu ja väljendeid. 
 • Sööklas täidan lauakombeid, vestlemisel valin vaikse hääletooni. 
 • Tean, et põhjuseta puudumiste korral alandatakse käitumishinnet. 
 • Hoian enda ja teiste tervist sh ei suitseta, ei tarbi alkoholi, narkootikume ega teisi mõnuaineid. 
 • Olen teadlik, et vajadusel saan murede ja küsimustega pöörduda klassijuhataja, aineõpetaja, sotsiaalnõustaja, psühholoogi või juhtkonna poole. 
 • Olen teadlik, et õpetajal on õigus paluda tunnitööd segavad esemed ja tehnilised vahendid koolikotti panna või enda kätte hoiule võtta. 
 • Info hankimiseks ja edastamiseks kasutan eKooli ja/või õpilaspäevikut ja kooli kodulehte. 
 • Ma ei lahku luba küsimata koolist enne koolipäeva lõppu. 
 • Olen oma koolile lojaalne, esindan väärikalt oma kooli, ei kahjusta avalikus ruumis (internet, meedia jms) kooli mainet.  

“Hea tava” Paikuse kooli töötajale 

 • Suhtun kõigisse õpilastesse võrdselt ja õiglaselt. 

 • Olen teadlik oma kohustustest ja täidan neid vastutustundlikult. Austan kollektiivis suuliselt ja kirjalikult kokkulepitud reegleid.  

 • Säilitan erinevates olukordades rahu ja käitun väärikalt.  

 • Olen igapäevatöös  innustav,  empaatiline,  abivalmis  ja  eeskujuks  teistele.  

 • Esindan ennast ja oma kooli väärikalt, ei kahjusta avalikus ruumis (internet, meedia jms) kooli mainet.  

 • Olen ametialases tegevuses konfidentsiaalne õpilaste ja kolleegide kohta saadud info osas, v.a juhul, kui info avaldamine on ameti seisukohast kohustuslik või seda nõuab seadus.  

 • Kasutan tööaega efektiivselt ja hoidun eraasjade ajamisest töö ajal.  

 • Olen koostöövalmis ja osalen meeskonnatöös.  

 • Julgen oma ideid välja öelda, neid teistega läbi arutada ning tehtu eest vastutada. 

 • Suhtlen võimalusel kolleegidega otse.  

 • Kuulan ära ja arvestan võimalusel kolleegide ideedega.  

 • Märkan, toetan ja tunnustan oma kolleege.  

 • Jätan enda järel klassiruumid korda, tagastan laenatud asjad.  

 • Õpilaste lubamisel klassiruumist välja õppeülesandeid täitma, tagan korra, et mitte segada kolleegide tööd.  

 • Osalen võimalusel kooli ühisüritustel.