Meie kool

DOKUMENDID


Paikuse Kooli põhimäärus

Paikuse Kooli arengukava

Paikuse Kooli tervise kriisiplaan 

Distantsõpe Paikuse Koolis

Paikuse Kooli õppekava üldosa

                          Eesti keel ja kirjandus

                          Matemaatika

                          Loodusained

                          Sotsiaalained

                          Võõrkeeled

                          Muusika ja kunst

                          Töö- ja tehnoloogiaõpetus

                          Kehaline kasvatus

                          Informaatika

                          Joonestamine

                          Male

                          Ettevõtlusõpe

                          Majandusõpetus

                          LTT tunnid (loodus- ja täppisteadused)

                          Huvitunni ainekava

                          Klassijuhatajatunni ainekava

                         Õpioskuste ainekava

Paikuse Kooli kodukord

Hindamise kord

Järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord 

Tuge vajavate õpilaste toetamise kord

Paikuse Põhikooli tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise kord   

Paikuse Kooli sisehindamiskord

Isikuandmete töötlemise tingimused

Isikuandmete töötlemise nõusolek

Isikuandmete töötlemise nõusolek pdf

Paikuse Põhikooli õppekäikude läbiviimise kord

Tulekahju korral tegutsemise plaan

Paikuse Kooli loovtööde ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord

Paikuse Kooli avaliku konkursi läbiviimise kord õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks

Paikuse Kooli arenguvestluste kord

Kogupäevakooli töökorraldus

Paikuse Kooli hankekord

Hankeplaan 2024

Ültööplaan 2023/2024

Juhendmaterjal haridusasutustele ja lastevanematele eestikeelsele õppele ülemineku toetamiseks

Dokumendiregister

 

                          Matemaatika

                          Loodusained

                          Sotsiaalained

                          Võõrkeeled

                          Muusika ja kunst

                          Töö- ja tehnoloogiaõpetus

                          Kehaline kasvatus

                          Informaatika

                          Joonestamine

                          Male

                          Ettevõtlusõpe

                          Majandusõpetus

                          LTT tunnid (loodus- ja täppisteadused)

                          Huvitunni ainekava

                          Klassijuhatajatunni ainekava

                         Õpioskuste ainekava

Paikuse Kooli kodukord

Hindamise kord

Järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord 

Tuge vajavate õpilaste toetamise kord

Paikuse Põhikooli tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise kord   

Paikuse Kooli sisehindamiskord

Isikuandmete töötlemise tingimused

Isikuandmete töötlemise nõusolek

Isikuandmete töötlemise nõusolek pdf

Paikuse Põhikooli õppekäikude läbiviimise kord

Tulekahju korral tegutsemise plaan

Paikuse Kooli loovtööde ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord

Paikuse Kooli avaliku konkursi läbiviimise kord õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks

Paikuse Kooli arenguvestluste kord

Kogupäevakooli töökorraldus

Paikuse Kooli hankekord

Hankeplaan 2024

Ültööplaan 2023/2024

Juhendmaterjal haridusasutustele ja lastevanematele eestikeelsele õppele ülemineku toetamiseks

Dokumendiregister