Meie kool

HOOLEKOGU


Hoolekogu liikmed ja kontaktid:

Gerli Kauge – gerli.kauge@mail.ee  hoolekogu esimees (5. ja 9.klass)

Marek Varkentin - marek.varkentin@pk.edu.ee   ÕN esindaja

Annika Oltre - annika.oltre@pk.edu.ee ÕN esindaja

Kristel Mikkor - kristel.mikkor@pk.edu.ee huvihariduskeskuse õpetajate esindaja

Laura Kaisa Põder - laurakaisa.poder@pk.edu.ee  ÕE esindaja

Maarika Urm – projekt.maarika@gmail.com  huvihariduskeskuse lastevanemate esindaja (7. ja 9.klass)

Annela Õismets –   annela@planet.ee kooli toetavate organisatsioonide esindaja, lastevanemate esindaja (8. klass)

Siiri Vimberg- siiri.vimberg@gmail.com  lastevanemate esindaja (1. ja 6.klass)

Eve Putk - iiv215@hotmail.com lastevanemate esindaja (6. klass )             

Nelly Põldoja -  Nelly.Poldoja@outlook.com lastevanemate esindaja (2.klass ja 4. klass)

Cattri Libert - libertcattri@gmail.com lastevanemate esindaja (3. klass)

Ruta Agafonov- agafonov.ruta@gmail.com vilistlaste esindaja 

Marek Sild - suhkrukratt1@gmail.com kooli pidaja esindaja

Hoolekogu tegutsemise kord

Paikuse Kooli hoolekogu 2023/2024 õppeaastal

3. koosolek 21. mai

Päevakord:

1. Kooli õppekava ja kodukorra muudatustele (kooli päevakava, nutitelefonide kasutamine) arvamuse andmine.

2. Ülevaade viimase aasta jooksul koolis toimunud erinevast ennetustegevusest (veipimine, narkootikumid, vaimne tervis jne).

3. Kokkuvõte õpilaste seas läbiviidud küsitlusest (veipimine).

4. Ümberkorraldused uuel õppeaastal seoses koolimaja juurdeehitusega.

Otsus: Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks. Arvamuse andmine kooli uue õppekava ja sellega seotud kodukorra muudatuste osas on hoolekogu augusti koosoleku päevakorras.

 

2. koosolek 7. veebruar

Päevakord:

             1. Paikuse Kooli 2024 eelarve projekti tutvustamine (sh õpetajate tasustamine)

             2. Hoolekogu liikmete küsimused (ennetustegevused-veipimine; wifi kättesaadavuse piiramine koolis)

Otsus: 1) Hoolekogu võttis eelarvet puudutava informatsiooni teadmiseks.

            2) Hoolekogu järgmise koosoleku päevakorra üks punkt on varasemate küsimuste üle vaatamine

1. koosolek 2. oktoober

Päevakord:

 1. Tutvumine Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise töökorraga
 2. Paikuse Kooli hoolekogu esimehe ja aseesimehe  ning sekretäri valimised
 3. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele 
  PK kodukord22.docx
 4. Arvamuse andmine kooli sisehindamise korra muudatusele https://pk.edu.ee/sites/pk.edu.ee/files/sisulehed/paikuse_kooli_sisehindamise_kord.pdf

  Sisehindamise korras muutub punkt 8- Sisehindamise koondaruannet 3 aastase perioodi kohta tutvustatakse kooli õppenõukogule ja hoolekogule (hetkel kehtiv).

  Vastavalt PGS  -le (2) Kooli sisehindamist tehakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul.
 5. Kooli valmisolek alanud õppeaastaks (sh tööinspektsiooni ja terviseameti kontrollist)

Otsus: Hoolekogu esimeheks valiti Gerli Kauge, aseesimeheks Maarika Urm, sekretäriks Kristel Mikkor

Hoolekogu tegi ettepaneku pikapäevarühma avamiseks 2024/25 õppeaastal.

Hoolekogu toetas muudatusi kodukorras ja sisehindamise korras

Paikuse Kooli hoolekogu 2022/2023 õppeaastal

5. koosolek 30. august

PÄEVAKORD:   

Arvamuse andmine Paikuse kooli õppekava ja hindamisjuhendi muudatuste osas

Otsus: toetada muudatusi

4. koosolek  20. august

Päevakorrapunkt 1. Piirnormist suuremate klasside täitumuse kinnitamine

Kõik 9 elektroonilsest koosolekust osavõtnud hoolekogu liiget olid otsuse poolt.

Otsus  kinnitati piirnormist suurem täitumus alljärgnevates klassides:

klass      õpilaste arv

4.a          26

4.b          25

5.b          25

5.c          25

7.b          25

7.c          25

3. koosolek 11. aprill

Päevakord:

1. Hoolekogule kooli eelarve tutvustamine

2. Paikuse Kooli personali värbamise korra tutvustamine.

3. Direktor A. Kalmuse ülevaade II poolaasta tegevustest.

Otsus: Kinnitada Paikuse Kooli personali värbamise kord.

2. koosolek 7. detsember

Päevakord:

1. Hoolekogu uute liikmete tutvustamine

2. Direktor A. Kalmuse ülevaade I poolaasta tegevustest koolis.

1 . koosolek 13. september

Päevakord:

1. Piirnormist suuremate klasside täitumuse kinnitamine

Otsus:  Kinnitati piirnormist suurem täitumus alljärgnevates klassides:

3.A klassis – 25 õpilast, 3.B klassis - 26 õpilast, 4.A klassis – 25 õpilast, 4.B klassis - 25 õpilast, 4.C klassis - 25 õpilast, 6.C klassis - 25 õpilast.

 

Paikuse Kooli hoolekogu 2021/2022 õppeaastal

4. koosolek 8. juuni

Päevakord:

1. Arvamuse andmine kooli  õppekava üldosale, sh hindamisjuhendi muudatusele(A ja MA kasutuselevõtt liikumisõpetuses I-III kooliastmes)

2. Investeeringutest

3. Õppeaasta üldine kokkuvõte

OTSUS: Anda hoolekogu heakskiit kooli õppekava üldosale, sh hindamisjuhendi muudatusele.

3. koosolek 31. jaanuar

Päevakord:

1. Uute hoolekogu liikmete tutvustamine

2. uue eelarve tutvustus

3. kooli kodukorra muudatused

4. siseõue eskiisi tutvustus

5. jooksvad küsimused 

2. koosolek 2. november

Päevakord:

1. Arvamuse avaldamine:

Paikuse Kooli kontaktõppele üleminemise kohta alates 8. novembrist.

Paikuse Kooli direktor Anne Kalmus annab ülevaate epidemioloogilisest olukorrast koolis ja plaanitavast testimisest.

Kooliõde Külli Vill tutvustab testimise korraldamist.

OTSUS:

1. Lastevanemate seas läbiviidud kiirtestimise kohta käivale küsitlusele tuginedes alustab Paikuse Kool õpilaste kiirtestimist, mis viiakse üldjuhul läbi kodudes. Esimene testimine toimub koolis.

2. Seoses sellega, et Paikuse kool on valmis alustama 8. novembrist õpilaste testimist, teeb Paikuse Kooli hoolekogu ettepaneku kooli pidajale kool lubada tagasi kontaktõppesse alates 8. novembrist.

1. koosolek 9. september

Päevakord:

1. Klassikomplektide suuruste kinnitamine 2021/22

3.a 25 õpilast, 3.b 25 õpilast, 3.c 25 õpilast, 5.b 25 õpilast, 5.c 25 õpilast, 9.a 26 õpilast, 9.b 26 õpilast

2. Õpetajate palgakorralduse põhimõtete tutvustamine

3. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatuste osas: piirangute kehtestamine nutitelefonide kasutamise osas 1.-4. klassis. Telefonide kasutamine õppetunnis ja vahetunnis toimub ainult õpetaja loal.

4. Vaktsineerimisest, testimisest

5. Eelarvest 

6. Digiõppevaraga seotud probleemid

7. Uued õpetajad

8. Eelmise aasta suurimad kordaminekud koolil

Paikuse Kooli hoolekogu 2020/2021 õppeaastal

7. koosolek (elektrooniline) 25. august

Päevakord:

1. Arvamuse andmine muudatuste kohta kooli õppekavas

a) Üleminek arvestatud/mittearvestatud hindamisele I kooliastmes oskusainetes (muusikaõpetus, kunstiõpetus, tööõpetus, kehaline kasvatus) ja inimeseõpetuses.

b) Muudatuse tegemine I kooliastme tunnijaotusplaanis: inglise keele suuline kursus 2. klassis maleõpetuse asemel, maleõpetus 3. klassis.

c) Hindamisjuhendisse: õppenõukogu otsusega võib kasutada erijuhtudel arvestatud/mittearvestatud hindamist ka II ja III kooliastmes.

 

6. koosolek (elektrooniline) 15. veebruar

Päevakord:

1. Arvamuse andmine maski kandmise kohustusele koolis alates 12. eluaastast

Lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 44. (Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis (1) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse)

võib kool riske hinnates ajutiselt kehtestada kooli siseruumides õpilastele  ja kooli personalile maski kandmise nõude.

Arvamuse andsid 14 liiget 15-st (13 poolt, 1 vastu)

5. koosolek(elektrooniline) 1. veebruar

Päevakord:

 1. Arvamuse avaldamine:

Paikuse Kooli II ja III kooliastme (va 1.- 4. kl. HEV õpilased ja 9. klassid) rotatsioonis kooliskäimise kohta 15.-19. veebruarini.

Kõik 14 eletroonilisel koosolekul osalenud hoolekogu liiget olid nõus tabelis kirjeldatud koolikäimiskavaga.

Nädalapäev

E-T 

K-R 

Klass 

5.-6. kl 

7.- 8.kl 

5.-6. kl 

7.-8.kl 

15.-19. veebruar 

distantsõpe 

koolis 

koolis 

distantsõpe 

4. koosolek(elektrooniline) 8. detsember

Päevakord:

Koolivaheajale jäämine alates 21. dets.

Otsus: Jääda vaheajale alates 21. dets.

 

3. koosolek 25. november

Päevakord:

 1. Arvamuse andmine arengukavale.
 2. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele seoses distantsõppega.
 3. Muudatus kooli õppekavas (hindamisjuhendis) seoses võimaliku distantsõppega

Kõik 13 eletroonilisel koosolekul osalenud hoolekogu liiget olid nõus Paikuse Kooli arengukava projekti, muudatuste tegemisega õppekava hindamisjuhendis ja

kooli kodukorras.

2. koosolek 3. november

Päevakord:

 1. Hoolekogu esimehe/naise, aseesimehe/naise, sekretäri valimine
 2. Kokkuvõte sisehindamisest, parendusvaldkonnad (eelnevalt tuvumiseks saadetud)
 3. Paikuse Kooli arengukava projekti tutvustamine
 4. Ettepanekute tegemine
 5. Jooksvad küsimused

Valimiste tulemused: esinaine Gerli Kauge,

                                 aseesinaine Annela Õismets,

                                 protokollija Mait Lind

1. koosolek 8. september

Päevakord:

1. Piirnormist suuremate klasside täitumuse kinnitamine

Otsus: Kinnitati piirnormist suurem täitumus alljärgnevates klassides:

1.b - 25, 2.b - 25, 4.b - 25, 4.c - 26, 8.a - 26, 8.b  - 26 õpilast.

 

Paikuse Põhikooli hoolekogu 2019/20 õppeaastal

1. koosolek 3. septembril

Päevakord:

1. Paikuse Põhikooli põhimääruse tutvustus arvamuse avaldamiseks

Paikuse Põhikooli direkor A. Kalmus loeb ette kooli põhimääruse.

2. Piirnormist suuremate klasside täitumuse kinnitamine

Otsus kinnitati piirnormist suurem täitumus alljärgnevates klassides:

2.A klassis – 25 õpilast, 2.B klassis - 25 õpilast, 2.C klassis - 25 õpilast, 3.B klassis - 25 õpilast, 3.C klassis - 26 õpilast, 7.B klassis - 26 õpilast.

Päevakorrapunkt 3. Jooksvad küsimused

Oli arutlusel, et buss nr 26 võiks väljuda Paikuse kooli peatusest kella 16.15 asemel 15.15.

 

3. koosolek 20. jaanuaril

Päevakord:

1. Direktor A.Kalmus tutvustas hoolekogule põhikooli 2020. aasta eelarvet.

2. Kooli kodukord

Otsus: tutvuda kooli kodukorraga arvamuse avaldamiseks ja anda 24. jaanuariks vastus elektrooniliselt.

3. Ettepanekud arenguvestluste läbiviimise korra muutmise kohta

Direktor A.Kalmus tutvustas hoolekogule arenguvestluse korra muutmist.

4. Paikuse kooli koolivormi kavandid

Direktor A.Kalmus tutvustas hoolekogule koolivormi kavandeid.

5. I poolaasta kokkuvõte

Direktor A.Kalmus tutvustas uut põhikooli kodulehte ja annab ülevaate uutest töötajatest põhikoolis, tööõpetuskorra muutmisest, huvitegevusest, klasside sisustamisest, erinevate kordade muutmisest, valvekaamerate paigaldamisest ja kooliraadio loomisest.

Otsus. Viia läbi uus hoolekogu koosolek märtsi alguses( jäi ära eriolukorra tõttu).

 

4. Koosolek 17. veebruaril

Toimus hääletus Paikuse Põhikooli ja Huvikooli liitmise osas Paikuse kooliks. Poolt oli 8 inimest. Vastu ja erapooletuid ei olnud.

5. Koosolek 26.augustil

1. Direktor Anne Kalmus andis ülevaate distantsõppe kohta. Kuulati ära hoolekogu liikmete tähelepanekud ja ettepanekud selles osas.

2. Ülevaade kooli eelarvest.

3. Ülevaade suvel tehtud töödest.

4. Arutelu kooli korraldusliku poole kohta seoses uue õppeaastaga.

5. Arvamuse andmine arenguvestluste korra muutmise osas.

Otsused: 

1. Alustada kooliaastat 35 - minutiliste tundidega.

2. Saata õpilased vahetundide ajal õue, tuulutada ruume, õpilaste söömise hajutamine söögivahetundides.

3. Viia läbi võimalikult kaua kontaktõpet.

4. Viia sisse muudatused arenguvestluste korda.

5. Võimaliku distantsõppe ajal panna paika päevaplaan, mida järgivad nii õpetajad kui õpetajad.

6. Võimaldada kodus karantiinis oleval õpilasel osaleda koolis toimuvas koolitunnis arvuti vahendusel.

7. Luua hoolekogu Teams-i grupp.

8. Viia läbi järgmine hoolekogu klassikomplektide suuruse kinnitamiseks Teams vahendusel.

 

 

 

 

Hoolekogu liikmed ja kontaktid:

Gerli Kauge – gerli.kauge@mail.ee  hoolekogu esimees (5. ja 9.klass)

Marek Varkentin - marek.varkentin@pk.edu.ee   ÕN esindaja

Annika Oltre - annika.oltre@pk.edu.ee ÕN esindaja

Kristel Mikkor - kristel.mikkor@pk.edu.ee huvihariduskeskuse õpetajate esindaja

Laura Kaisa Põder - laurakaisa.poder@pk.edu.ee  ÕE esindaja

Maarika Urm – projekt.maarika@gmail.com  huvihariduskeskuse lastevanemate esindaja (7. ja 9.klass)

Annela Õismets –   annela@planet.ee kooli toetavate organisatsioonide esindaja, lastevanemate esindaja (8. klass)

Siiri Vimberg- siiri.vimberg@gmail.com  lastevanemate esindaja (1. ja 6.klass)

Eve Putk - iiv215@hotmail.com lastevanemate esindaja (6. klass )             

Nelly Põldoja -  Nelly.Poldoja@outlook.com lastevanemate esindaja (2.klass ja 4. klass)

Cattri Libert - libertcattri@gmail.com lastevanemate esindaja (3. klass)

Ruta Agafonov- agafonov.ruta@gmail.com vilistlaste esindaja 

Marek Sild - suhkrukratt1@gmail.com kooli pidaja esindaja

Hoolekogu tegutsemise kord

Paikuse Kooli hoolekogu 2023/2024 õppeaastal

3. koosolek 21. mai

Päevakord:

1. Kooli õppekava ja kodukorra muudatustele (kooli päevakava, nutitelefonide kasutamine) arvamuse andmine.

2. Ülevaade viimase aasta jooksul koolis toimunud erinevast ennetustegevusest (veipimine, narkootikumid, vaimne tervis jne).

3. Kokkuvõte õpilaste seas läbiviidud küsitlusest (veipimine).

4. Ümberkorraldused uuel õppeaastal seoses koolimaja juurdeehitusega.

Otsus: Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks. Arvamuse andmine kooli uue õppekava ja sellega seotud kodukorra muudatuste osas on hoolekogu augusti koosoleku päevakorras.

 

2. koosolek 7. veebruar

Päevakord:

             1. Paikuse Kooli 2024 eelarve projekti tutvustamine (sh õpetajate tasustamine)

             2. Hoolekogu liikmete küsimused (ennetustegevused-veipimine; wifi kättesaadavuse piiramine koolis)

Otsus: 1) Hoolekogu võttis eelarvet puudutava informatsiooni teadmiseks.

            2) Hoolekogu järgmise koosoleku päevakorra üks punkt on varasemate küsimuste üle vaatamine

1. koosolek 2. oktoober

Päevakord:

 1. Tutvumine Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise töökorraga
 2. Paikuse Kooli hoolekogu esimehe ja aseesimehe  ning sekretäri valimised
 3. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele 
  PK kodukord22.docx
 4. Arvamuse andmine kooli sisehindamise korra muudatusele https://pk.edu.ee/sites/pk.edu.ee/files/sisulehed/paikuse_kooli_sisehindamise_kord.pdf

  Sisehindamise korras muutub punkt 8- Sisehindamise koondaruannet 3 aastase perioodi kohta tutvustatakse kooli õppenõukogule ja hoolekogule (hetkel kehtiv).

  Vastavalt PGS  -le (2) Kooli sisehindamist tehakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul.
 5. Kooli valmisolek alanud õppeaastaks (sh tööinspektsiooni ja terviseameti kontrollist)

Otsus: Hoolekogu esimeheks valiti Gerli Kauge, aseesimeheks Maarika Urm, sekretäriks Kristel Mikkor

Hoolekogu tegi ettepaneku pikapäevarühma avamiseks 2024/25 õppeaastal.

Hoolekogu toetas muudatusi kodukorras ja sisehindamise korras

Paikuse Kooli hoolekogu 2022/2023 õppeaastal

5. koosolek 30. august

PÄEVAKORD:   

Arvamuse andmine Paikuse kooli õppekava ja hindamisjuhendi muudatuste osas

Otsus: toetada muudatusi

4. koosolek  20. august

Päevakorrapunkt 1. Piirnormist suuremate klasside täitumuse kinnitamine

Kõik 9 elektroonilsest koosolekust osavõtnud hoolekogu liiget olid otsuse poolt.

Otsus  kinnitati piirnormist suurem täitumus alljärgnevates klassides:

klass      õpilaste arv

4.a          26

4.b          25

5.b          25

5.c          25

7.b          25

7.c          25

3. koosolek 11. aprill

Päevakord:

1. Hoolekogule kooli eelarve tutvustamine

2. Paikuse Kooli personali värbamise korra tutvustamine.

3. Direktor A. Kalmuse ülevaade II poolaasta tegevustest.

Otsus: Kinnitada Paikuse Kooli personali värbamise kord.

2. koosolek 7. detsember

Päevakord:

1. Hoolekogu uute liikmete tutvustamine

2. Direktor A. Kalmuse ülevaade I poolaasta tegevustest koolis.

1 . koosolek 13. september

Päevakord:

1. Piirnormist suuremate klasside täitumuse kinnitamine

Otsus:  Kinnitati piirnormist suurem täitumus alljärgnevates klassides:

3.A klassis – 25 õpilast, 3.B klassis - 26 õpilast, 4.A klassis – 25 õpilast, 4.B klassis - 25 õpilast, 4.C klassis - 25 õpilast, 6.C klassis - 25 õpilast.

 

Paikuse Kooli hoolekogu 2021/2022 õppeaastal

4. koosolek 8. juuni

Päevakord:

1. Arvamuse andmine kooli  õppekava üldosale, sh hindamisjuhendi muudatusele(A ja MA kasutuselevõtt liikumisõpetuses I-III kooliastmes)

2. Investeeringutest

3. Õppeaasta üldine kokkuvõte

OTSUS: Anda hoolekogu heakskiit kooli õppekava üldosale, sh hindamisjuhendi muudatusele.

3. koosolek 31. jaanuar

Päevakord:

1. Uute hoolekogu liikmete tutvustamine

2. uue eelarve tutvustus

3. kooli kodukorra muudatused

4. siseõue eskiisi tutvustus

5. jooksvad küsimused 

2. koosolek 2. november

Päevakord:

1. Arvamuse avaldamine:

Paikuse Kooli kontaktõppele üleminemise kohta alates 8. novembrist.

Paikuse Kooli direktor Anne Kalmus annab ülevaate epidemioloogilisest olukorrast koolis ja plaanitavast testimisest.

Kooliõde Külli Vill tutvustab testimise korraldamist.

OTSUS:

1. Lastevanemate seas läbiviidud kiirtestimise kohta käivale küsitlusele tuginedes alustab Paikuse Kool õpilaste kiirtestimist, mis viiakse üldjuhul läbi kodudes. Esimene testimine toimub koolis.

2. Seoses sellega, et Paikuse kool on valmis alustama 8. novembrist õpilaste testimist, teeb Paikuse Kooli hoolekogu ettepaneku kooli pidajale kool lubada tagasi kontaktõppesse alates 8. novembrist.

1. koosolek 9. september

Päevakord:

1. Klassikomplektide suuruste kinnitamine 2021/22

3.a 25 õpilast, 3.b 25 õpilast, 3.c 25 õpilast, 5.b 25 õpilast, 5.c 25 õpilast, 9.a 26 õpilast, 9.b 26 õpilast

2. Õpetajate palgakorralduse põhimõtete tutvustamine

3. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatuste osas: piirangute kehtestamine nutitelefonide kasutamise osas 1.-4. klassis. Telefonide kasutamine õppetunnis ja vahetunnis toimub ainult õpetaja loal.

4. Vaktsineerimisest, testimisest

5. Eelarvest 

6. Digiõppevaraga seotud probleemid

7. Uued õpetajad

8. Eelmise aasta suurimad kordaminekud koolil

Paikuse Kooli hoolekogu 2020/2021 õppeaastal

7. koosolek (elektrooniline) 25. august

Päevakord:

1. Arvamuse andmine muudatuste kohta kooli õppekavas

a) Üleminek arvestatud/mittearvestatud hindamisele I kooliastmes oskusainetes (muusikaõpetus, kunstiõpetus, tööõpetus, kehaline kasvatus) ja inimeseõpetuses.

b) Muudatuse tegemine I kooliastme tunnijaotusplaanis: inglise keele suuline kursus 2. klassis maleõpetuse asemel, maleõpetus 3. klassis.

c) Hindamisjuhendisse: õppenõukogu otsusega võib kasutada erijuhtudel arvestatud/mittearvestatud hindamist ka II ja III kooliastmes.

 

6. koosolek (elektrooniline) 15. veebruar

Päevakord:

1. Arvamuse andmine maski kandmise kohustusele koolis alates 12. eluaastast

Lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 44. (Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis (1) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse)

võib kool riske hinnates ajutiselt kehtestada kooli siseruumides õpilastele  ja kooli personalile maski kandmise nõude.

Arvamuse andsid 14 liiget 15-st (13 poolt, 1 vastu)

5. koosolek(elektrooniline) 1. veebruar

Päevakord:

 1. Arvamuse avaldamine:

Paikuse Kooli II ja III kooliastme (va 1.- 4. kl. HEV õpilased ja 9. klassid) rotatsioonis kooliskäimise kohta 15.-19. veebruarini.

Kõik 14 eletroonilisel koosolekul osalenud hoolekogu liiget olid nõus tabelis kirjeldatud koolikäimiskavaga.

4. koosolek(elektrooniline) 8. detsember

Päevakord:

Koolivaheajale jäämine alates 21. dets.

Otsus: Jääda vaheajale alates 21. dets.

 

3. koosolek 25. november

Päevakord:

 1. Arvamuse andmine arengukavale.
 2. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele seoses distantsõppega.
 3. Muudatus kooli õppekavas (hindamisjuhendis) seoses võimaliku distantsõppega

Kõik 13 eletroonilisel koosolekul osalenud hoolekogu liiget olid nõus Paikuse Kooli arengukava projekti, muudatuste tegemisega õppekava hindamisjuhendis ja

kooli kodukorras.

2. koosolek 3. november

Päevakord:

 1. Hoolekogu esimehe/naise, aseesimehe/naise, sekretäri valimine
 2. Kokkuvõte sisehindamisest, parendusvaldkonnad (eelnevalt tuvumiseks saadetud)
 3. Paikuse Kooli arengukava projekti tutvustamine
 4. Ettepanekute tegemine
 5. Jooksvad küsimused

Valimiste tulemused: esinaine Gerli Kauge,

                                 aseesinaine Annela Õismets,

                                 protokollija Mait Lind

1. koosolek 8. september

Päevakord:

1. Piirnormist suuremate klasside täitumuse kinnitamine

Otsus: Kinnitati piirnormist suurem täitumus alljärgnevates klassides:

1.b - 25, 2.b - 25, 4.b - 25, 4.c - 26, 8.a - 26, 8.b  - 26 õpilast.

 

Paikuse Põhikooli hoolekogu 2019/20 õppeaastal

1. koosolek 3. septembril

Päevakord:

1. Paikuse Põhikooli põhimääruse tutvustus arvamuse avaldamiseks

Paikuse Põhikooli direkor A. Kalmus loeb ette kooli põhimääruse.

2. Piirnormist suuremate klasside täitumuse kinnitamine

Otsus kinnitati piirnormist suurem täitumus alljärgnevates klassides:

2.A klassis – 25 õpilast, 2.B klassis - 25 õpilast, 2.C klassis - 25 õpilast, 3.B klassis - 25 õpilast, 3.C klassis - 26 õpilast, 7.B klassis - 26 õpilast.

Päevakorrapunkt 3. Jooksvad küsimused

Oli arutlusel, et buss nr 26 võiks väljuda Paikuse kooli peatusest kella 16.15 asemel 15.15.

 

3. koosolek 20. jaanuaril

Päevakord:

1. Direktor A.Kalmus tutvustas hoolekogule põhikooli 2020. aasta eelarvet.

2. Kooli kodukord

Otsus: tutvuda kooli kodukorraga arvamuse avaldamiseks ja anda 24. jaanuariks vastus elektrooniliselt.

3. Ettepanekud arenguvestluste läbiviimise korra muutmise kohta

Direktor A.Kalmus tutvustas hoolekogule arenguvestluse korra muutmist.

4. Paikuse kooli koolivormi kavandid

Direktor A.Kalmus tutvustas hoolekogule koolivormi kavandeid.

5. I poolaasta kokkuvõte

Direktor A.Kalmus tutvustas uut põhikooli kodulehte ja annab ülevaate uutest töötajatest põhikoolis, tööõpetuskorra muutmisest, huvitegevusest, klasside sisustamisest, erinevate kordade muutmisest, valvekaamerate paigaldamisest ja kooliraadio loomisest.

Otsus. Viia läbi uus hoolekogu koosolek märtsi alguses( jäi ära eriolukorra tõttu).

 

4. Koosolek 17. veebruaril

Toimus hääletus Paikuse Põhikooli ja Huvikooli liitmise osas Paikuse kooliks. Poolt oli 8 inimest. Vastu ja erapooletuid ei olnud.

5. Koosolek 26.augustil

1. Direktor Anne Kalmus andis ülevaate distantsõppe kohta. Kuulati ära hoolekogu liikmete tähelepanekud ja ettepanekud selles osas.

2. Ülevaade kooli eelarvest.

3. Ülevaade suvel tehtud töödest.

4. Arutelu kooli korraldusliku poole kohta seoses uue õppeaastaga.

5. Arvamuse andmine arenguvestluste korra muutmise osas.

Otsused: 

1. Alustada kooliaastat 35 - minutiliste tundidega.

2. Saata õpilased vahetundide ajal õue, tuulutada ruume, õpilaste söömise hajutamine söögivahetundides.

3. Viia läbi võimalikult kaua kontaktõpet.

4. Viia sisse muudatused arenguvestluste korda.

5. Võimaliku distantsõppe ajal panna paika päevaplaan, mida järgivad nii õpetajad kui õpetajad.

6. Võimaldada kodus karantiinis oleval õpilasel osaleda koolis toimuvas koolitunnis arvuti vahendusel.

7. Luua hoolekogu Teams-i grupp.

8. Viia läbi järgmine hoolekogu klassikomplektide suuruse kinnitamiseks Teams vahendusel.

 

 

 

 

Nädalapäev

E-T 

K-R 

Klass 

5.-6. kl 

7.- 8.kl 

5.-6. kl 

7.-8.kl 

15.-19. veebruar 

distantsõpe 

koolis 

koolis 

distantsõpe