Projektid

Euroopa Sotsiaalfond

Ettevõtlikkuse lõiming Paikuse Põhikoolis

Paikuse Kooli projekt, mis kestis ajavahemikul 01.06.2020-31.05.2022, saadi toetust Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme Õppe seostamine tööturu vajadustega alt, voorust Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel.

Projekti tulemusena sisestati Paikuse Kooli õppekavasse I kooliastme majandustunnid ning III kooliastme ettevõtlustunnid, lisaks punkt, et klassijuhatajad käivad õpilastega vähemalt korra õppeaastas ettevõtte külastusel. Koostati projektijärgne tegevuskava, ettevõtlikkuspädevuse toetuskava, majandus- ja ettevõtlusõppe ainekavad ning loodi võimalus põhikooli III astmes loovtööna teha minifirmat JA Eesti programmi järgi.

Projekti käigus koolitati välja majandus- ja ettevõtlusõpetajad, soetati vajalikud materjalid, mängiti Ettevõtlusküla simulatsioonimänge, tunde andis 30 külalisõpetajat, tehti 46 ettevõtte külastust, korraldati ettevõtlikkust toetavaid koolitusi õpetajatele ja õpilastele.