Koolielu

VANEMATELE

 

Me muretseme selle üle, kelleks saab laps homme. Me unustame, et ta on keegi ka täna.

Stacia Tauscher

 


Kooli vastuvõtt

Esimesse klassi õppima asumine

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
ARNO
ARNO privaatsuspoliitika
ARNO kasutusjuhend lapsevanemale

Munitsipaalüldhariduskoolides tagatakse õppimisvõimalus neile õpilastele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri järgi on Pärnu linn. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Pärnu linn. 

Täpsem info Pärnu linna kodulehel.

 

ELUKOHAJÄRGSE PÕHIKOOLI MÄÄRAMINE ARNO´s

Millised on olulised kuupäevad?

5. märts. ülelinnaliste koolide vastuvõtt on lõppenud. Vastuvõetud laste andmed sisestatakse ARNOsse.

10 märtsi seisuga võetakse rahvastikuregistrist koolikohustuslike laste andmed.

10. märtsist teostatakse laste automaatne paigutus põhikoolidesse

20. märts: vanematele ja koolidele avalikustatakse andmed lapsele määratud elukohajärgse kooli kohta e-keskkonnas ARNO. Vanem kinnitab oma soovi koolikoht vastu võtta elektrooniliselt ARNOs: teeb põhikooli vastuvõtu taotluse.

Algab uue elukohajärgse kooli määramiseks taotluste esitamine, juhul,  kui vanem tahab muuta temale määratud elukohajärgset kooli.

Peale vanema kinnitust saavad hakata koolid ARNO keskkonnas lapsi koolide nimekirja kinnitama (rahuldavad taotluse). Vanem saab taotlusele lisada kooli poolt nõutud dokumendid (koolivalmiduskaart, foto).

10. aprill: lõpeb uue elukohajärgse kooli määramiseks taotluste vastuvõtmine

30. aprill: kõik elukohajärgse kooli muutmiseks tehtud taotlused on läbi vaadatud ning vanemat on komisjoni poolt tehtud otsusest teavitatud.

1. mai: kõikidele lastele on kool määratud. Vanemad, kes esitavad taotluse peale 1 maid määratakse elukohajärgne kool sinna, kus on vabu kohti (va hariduslike erivajadustega lapsed).

Algab taotluste vastuvõtt vanematelt, kelle laps ei ole Pärnu linna elanik ja kellele saab pakkuda kohta Pärnu linna koolides, kus on vabu kohti.