Projektid

Varaait

Tavaprojekt (formaal- ja mitteformaalõppe koostöö) 


Koostööprojekt

Lühikirjeldus:

Eelmise õppeaasta kevadel kirjutas Paikuse Huvikool koostööprojekti koos Paikuse Põhikooli ja noortekeskusega. Koostööpartnerina sai projekti kaasatud ka IT firma Digistep.

Koostööprojekti toetas Varaait (ENTK) summas 6661 eurot.

Kuna digipädevus on üks võtmepädevustest elukestvaks õppeks, siis projekti eesmärgiks on luua õpilastele rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks õppeasutuste vahelise koostöö edendamise kaudu. Prioriteediks on infotehnoloogilise kirjaoskuse arendamine läbi formaal- ja mitteformaalõppe lõimimise.
Projekt propageerib tehnilisi huvialasid  ja õpetab noori mõtlema. Soovime, et noored mõistavad programmeerimist kui eneseväljenduse vahendit ja probleemide lahendamise võimalust.

Projekti eesmärgi saavutamiseks loome õpikeskkonnad, mis aitavad noortes digivahendite abiga arendada loovust ja loogikat, toimetulekut digitehnoloogiaga kiiresti muutuvas ühiskonnas.
Projektiga soovisime täiendada ja uuendada digivahendite taristut, et võimaldada senisest suuremal hulgal noortel õppida programmeerimist, kuna uuringute järgi arendab programmeerimine tehnilisi oskusi, loogilist mõtlemist ja loomingulisust. Programmeerimine õpetab probleeme lahendama, nõuab töö täielikku mõistmist, etappide ja töö järjekorra teadmist.
Projekti käigus soetatavate vahendite keskmes oli interaktiivne laud – Android Architect 55. Uuenenud õpikäsitluse tähtis osa on loovuse arendamine (joonistamine, juttude kirjutamine, esitluste koostamine jm) ja meeskonnatöö oskuse kujundamine.
Interaktiivne laud võimaldab lisaks loovuse arendamisele mitmekülgset meeskonnatööd (ajurünnakud, hääletamine, tegevuskavade koostamine jm). Seadet saavad korraga kasutada 10 kasutajat.
Seade võimaldab erinevate digivaldkonna tegevuste lõimimist:
• juhtida ja programmeerida erinevaid roboteid,
• luua nutiseadmetele äppe,
• õpetada ja katsetada erinevaid programmeerimiskeeli,
• kirjutada droonide lennutamiseks koode,
• kasutada ringi- ja ainetundides erinevaid rakendusi.
Seadet saavad kasutada kõik Paikuse kooli õpilased, interaktiivse laua tehnilised näitajad võimaldavad seda.
Sellest õppeaastast alustame tutvustavate droonitundidega 4. ja 5. klasside õpilastele. 8. klasside õpilastel on võimalus valida loovtöö teemasid, mille teostamisel saavad nad integreerida erinevaid infotehnoloogia võimalusi.

Anne Kalmus, PPK direktor